בין קודש לחול: מדוע נשים מצוות בהדלקת נרות שבת?

חשוב לדעת כי מעיקרה, מצוות הדלקת נר שבת, היא מצווה החלה על נשים וגברים כאחד, אולם, חז"ל זיכו את האישה במצווה יקרה זו מכיוון שהאישה היא עקרת הבית – עיקרו של בית והיא קיבלה את האחריות על הדלקת הנר בבית. במאמר הבא ניגע במהות מצוות הדלקת נרות שבת ושייכותה של האישה להדלקת נרות שבת.

השבת הראשונה בהיסטוריה

ישנו הסבר עמוק יותר לקשר בין האישה למצוות הדלקת הנר. בשבת הראשונה בבריאה, פיתתה האישה את האיש לטעום מעץ הדעת. ואמנם, נשמת אדם מכונה נר: "נר השם נשמת אדם" (משלי). חטא עץ הדעת גרם לכיבוי אור נשמת אדם הראשון ולפי רעיון זה, תפקיד הדלקת הנר הינו תיקון והדלקת הנשמה מחדש.

חוה – אם כלך חי, האישה הראשונה בהיסטוריה האנושית הייתה מעורבת בחטא זה, לפיכך ניתן תפקיד הדלקת הנר לאישה בייחוד, על מנת לתקן את שהתקלקל.

 

 

הדלקת נר שבת כסגולה לשלום בית

לפי דברי רש"י, הדלקת נרות משום שלום בית, שלא ילך האדם בביתו וייתקל בחפץ בגלל החשיכה וירגז על אשתו או על בני ביתו וכיוצא בזה. מקור הדברים בגמרא על הפסוק באיכה: "תזנח משלום נפשי" המדבר על תקופת הגלות בה לא הודלקו נרות שבת כיוון שלא היה ממה להדליק. רש"י מסביר שם כי: "במקום שאין נר – אין שלום, שהולך ונכשל והולך באפלה" יש אומרים "ואוכל באפלה" (שבת, כ"ה, ע"ב).

אישה בורכה ביכולת מופלאה להשראת אור וחום בבית ולגיבוש המשפחה. נרות שבת משרים שלווה ושלום בבית ומכניסים שמחה ללב.

נשים רגישות, יש להן לב מבין ותבונה והן בעלות כוח השפעה גדול מאוד ועל כן ראויות להביא לביתן את ההשפעה הגדולה של מצוות הדלקת נר, אחת המצוות המיוחדות ביהדות. כתפיהן הנאמנות של נשות ישראל נושאות בנאמנות את אחת מגדולות המשימות בעולם: להכניס לביתן אור ושמחה לבני משפחתן ולעולם כולו, באמצעות הדלקת נרות שבת וחג.

את הנרות מדליקים לפי זמני כניסת השבת מדי שבוע. נכתב בזוהר הקדוש שהאישה צריכה להדליק את נרות השבת ברצון ובשמחת הלב, שכבוד ויקר עילאי ניתנו לה בעשייה זו וזכות גדולה היא לאישה לזכות לבנים קדושים שיאירו את העולם ביראה ותורה וירבו בעולם שלום בעולם כולו, וכן נותנת על ידם אריכות ימים לבעלה (תרגום מארמית).

כבוד סעודת שבת

"הדלקת נר בשבת חובה" (שבת, כ"ה), רש"י על פסוק זה "…כבוד שבת היא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור". אם כן, עיקר החובה המדוברת כאן קשורה למצוות עונג שבת (שגם היא קשורה באופן ישיר לאישה הדואגת לענג את השבת במטעמים ומעדנים). אמרו המפרשים שבראיית האוכל יש יותר עונג באכילתו. כאן יש חילוקי דעות לגבי טעם מצוות הדלקת נר שבת. כאשר רש"י סובר שהדלקת הנר מדין כבוד שבת והרמב"ם הסובר כי הדלקת נר שבת משום עונג שבת.

הדלקת נרות שבת על ידי הנשים

הדלקת נר שבת על ידי האישה היא מנהג יהודי עתיק יומין כמו שנפסק בשולחן ערוך כי "נשים מוזהרות בו יותר".

לפי דברי הרמב"ם – נשים מצוות על מצווה זו יותר מהאנשים לפי שהן המצויות בבתים והעסוקות במלאכת הבית. מבואר בספרים כי זמן הדלקת נרות שבת של האישה הוא זמן מסוגל מאוד להתפלל על בנים תלמידי חכמים. החפץ חיים זצ"ל כותב כי ראוי לאישה להתפלל לאחר הדלקת הנמר והברכה שייתן לה השם בנים זכרים מאירים בתורה.

לסיכום,

מצוות הדלקת נרות השבת מצווה הן על גברים הן על נשים, אך נהוג כי הנשים הן אלה המדליקות את נרות השבת כי הן עיקר הבית. אנחנו מקווים שהמאמר הזה סייע לכם להבין יותר על אודות המצווה הזו. שתהיה שבת שלום!

סגירת תפריט